Som medarbetare i ett HR-team kan du känna dig inklämd i mitten. Ditt mål är att se till att de anställda är nöjda och hjälpa dem att uppskatta sitt arbete. Samtidigt ska du även göra C-suite-cheferna nöjda genom att uppnå målen de har satt upp för din organisation.

Detta kan vara lite knepigt, särskilt med tanke på att högre chefer har ett starkt fokus på finansiella mål.

HR-teamen mäter sällan prestationer i form av finansiella resultat vilket gör det svårt att förklara på vilket sätt deras strategier överensstämmer med chefens vision. Istället fokuserar de på andra parametrar som t.ex. personalomsättning och de anställdas prestationer – två faktorer som inte alltid explicit kan kopplas till ambitiösa finansiella resultat.

Det finns en sak som en HR-avdelning måste göra om man vill få C-suite-chefernas stöd för en strategi: tydligt visa hur strategin påverkar företagets prestationer.

På så sätt kan ledningsgruppen se hur HR-strategin påverkar målet och se till att alla medarbetare har ett så gynnsamt utgångsläge som möjligt för att nå upp till C-suite-chefernas målsättningar.  

  1. Anpassa HR-strategin efter företagets målsättningar

C-suite-chefer sätter regelbundet mål som företaget ska uppnå. Det kan handla om att ett stort projekt ska vara klart innan årets slut, ett månadsomsättningsmål eller en förbättring av webbkonverteringarna.

Vanligtvis är företagsmål kopplade till finansiella resultat. C-suite-chefers mål är trots allt att sträva efter tillväxt i organisationen. Du kan använda målen som en grundsten i din strategi och på så sätt få med dig ledningen.

Om ditt företag t.ex. har målet att öka den årliga vinsten med 30 % under året kan du visa att HR-avdelningens strategi att minska personalomsättningen kan vara ett stöd i detta mål. Förklara att en ökad tillfredsställelse hos medarbetarna leder till en minskar personalomsättning och att nollpunkten därmed nås tidigare tack vare minskade rekryteringskostader. Detta i sin tur ökar vinsten och banar väg för ledningens målsättning.

Oavsett vilket mål som har satts för din organisation bör du se till att alla medarbetare känner till det. Det är större chans att ett mål uppnås om alla medarbetare följer en och samma strategi och att en ömsesidig vision om att förbättra tillfredsställelsen i arbetet är ett mycket effektivt sätt att få ledningen att stödja din HR-strategi. 

  1. Använd dig av data

Som vi tidigare nämnde motiveras C-suite-chefer av finansiella resultat. Detta återspeglas ofta i deras målsättningar, men HR-avdelningarna kan öka sin chans att få ledningens stöd om strategin baseras på mätbara data.

Team som arbetar utifrån data tar bättre beslut än de som inte gör det. Detta beror på att de får resultat som visar att deras strategi kommer att gynna företaget och kan förutsäga strategins utfall baserat på tidigare data.

Genom att optimera rätt teknik  får HR-teamen bättre förutsättningar att vinna C-suite-chefernas stöd. Om du använder data för att underbygga dina planer kan HR-processerna granskas och optimeras effektivt. Detta tilltalar ledningsgrupperna som antagligen redan använder granskningsverktyg i strävan att uppnå företagsmålen.

Programvara kan också användas för att undersöka exakt hur din strategi påverkar chefernas mål: slutresultatet. Detta är ett mycket bra sätt att påverka chefernas stöd för HR-avdelningen eftersom de kan visualisera hur din strategi fungerar och dess direkta påverkan på det finansiella målet. 

  1. Var medveten om och ta ansvar för de anställdas tillfredsställelse 

En väsentlig del i många HR-strategier är att förbättra medarbetarnas tillfredställelse vilket kan stärka områden i verksamheten som påverkar ekonomin positivt. Därför bör du sträva efter att visa på vilket sätt ditt mål att göra medarbetarna nöjdare stämmer överens med C-suite-chefernas målsättningar när du vill få stöd från dem.

Som en del av HR-teamet kan du genomföra en medarbetarundersökning för att få en inblick i hur de anställda uppfattar sitt jobb, vad de skulle vilja ändra och om de har några förbättringsförslag. Detta ger dig möjlighet att upptäcka områden som behöver mer fokus innan du tar upp din plan till diskussion med cheferna.

Genom att ha data direkt från medarbetarna har du konkreta bevis som du kan använda för att förklara varför din HR-strategi kommer att gynna företaget. Det här bygger på att din strategi baseras på data, men kom ihåg att du måste koppla samman planerna att förbättra tillfredsställelsen hos de anställda med finansiella resultat.

Detta kan du göra genom att förklara att företag med nöjda anställda ökar försäljningen med 37 % jämfört med företag där medarbetarna inte känner sig så tillfredsställda. Med den här statistiken i rockärmen kommer du utan tvekan att kunna bevisa att dina HR-målsättningar ligger i linje med företagets finansiella målsättningar!

Att skapa en framgångsrik och enhetlig strategi för att förbättra kommunikationsmetoderna mellan HR-avdelningarna och C-suite-cheferna är ett mycket bra sätt att möjliggöra effektivt samarbete mellan olika avdelningar.

Genom regelbundna samtal och strategimöten kan du stärka organisationens övergripande etiska principer och även öppna upp en säker väg till att uppnå dina mål. 

Ladda ner

E-bok: "Developing a data-driven mindset for HR"

(på engelska)